Adatkezelési tájékoztató

A Biggeorge REIT Nyrt. tájékoztatja a http://www.biggeorge-reit.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR) alapszik.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Biggeorge REIT Nyrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-10-141300, email: info(at)biggeorgereit(dot)hu, tel: +36 1 225 2525.).

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Biggeorge REIT Nyrt-vel írásban megkötött szerződés alapján a Biggeorge REIT Nyrt. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Biggeorge REIT Nyrt. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

  • Linemedia Kft. (székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-940357)
  • BN Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-10-045207)
  • Biggeorge Property Nyrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-10-048468)
  • Biggeorge Alapkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-10-045316)

3. A kezelt adatok köre

3.1. Kapcsolat felvétel esetében kezelt személyes adatok köre:

  • e-mail cím
  • telefonszám
  • tárgy
  • üzenet

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Küldés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban önkéntesen megadott adatokat a Biggeorge REIT Nyrt. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.2. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A Biggeorge REIT Nyrt. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a Biggeorge REIT Nyrt. sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

  • Session cookie (SESSIONID) - Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.

4. Az adatkezelés célja

  • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás-optimalizálás érdekében

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődés elküldésének, illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a Biggeorge REIT Nyrt (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a Biggeorge REIT Nyrt. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Biggeorge REIT Nyrt-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Biggeorge REIT Nyrt. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Biggeorge REIT Nyrt. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Biggeorge REIT Nyrt-t az adatkezeles(at)biggeorgereit(dot)hu email címen vagy a +36 1 225 2525 telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih(dot)hu